Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

Xuất GiaKhoác áo cà sa, nhuộm nắng vàng,
Chân trần băng núi, vượt trường giang,
Tình thương ban rải, vườn tâm định,
Đạo hạnh rao truyền, chánh pháp vang...
Bình bát độ sinh, thân tứ đại (1),
Thiền môn tọa quán, pháp hành trang,
Nhất tâm chánh niệm, quy tam bảo (2),
Nguyện lực viên thành, thọ phúc quang.

(1) Thân tứ đại là thân do đất, nước, gió, lửa hợp thành.
(2) Tam bảo là ba ngôi quý báu của Phật giáo:  Phật, Pháp, Tăng.

~ Hoa Mai ~
Phoenix, tháng 04/16/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét